Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

(Ισχύς από Φεβρουάριο 2021).

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα ιστοσελίδα https://www.vileda.gr (εφεξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «FREUDENBERG ΕΛΛΑΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «FHP Ελλάς Α.Ε», με έδρα στην Κηφισιά επί της οδού Αχαρνών αριθμός 36, με ΑΦΜ 094353782 και αριθμό ΓΕΜΗ 000939101000 και φιλοξενείται στην πλατφόρμα της μητρικής εταιρείας με την επωνυμία Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, που βρίσκεται στην Γερμανία.

Οποιοσδήποτε επισκέπτεται την ιστοσελίδα ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως επισκέπτης/χρήστης.

Η χρήση της ιστοσελίδας και υπηρεσιών της από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η «FHP Ελλάς Α.Ε» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Η «FHP Ελλάς Α.Ε.» θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Το δικαίωμα τροποποίησης, αναβάθμισης ή ακόμη και αναστολής λειτουργίας κατάργησης της Ιστοσελίδας ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία «FREUDENBERG ΕΛΛΑΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία δύναται οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του vileda.gr, συμπεριλαμβανομένων και της επωνυμίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικής σελίδας (URL), του διακριτικού τίτλου, των σημάτων, των λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λογισμικού, ρυθμίσεων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «FREUDENBERG ΕΛΛΑΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «FHP Ελλάς Α.Ε», με έδρα στην Κηφισιά, επί της οδού Αχαρνών αριθ. 36 και με αριθμό ΓΕΜΗ 000939101000 και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, του vileda.gr και του περιεχομένου του. Η «FHP Ελλάς» έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε αναπαραγωγή (άμεση και έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει) του vileda.gr και του περιεχομένου του. Η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, του vileda.gr και του περιεχομένου του δεν επιτρέπεται χωρίς την ενίοτε γραπτή συναίνεση/εξουσιοδότηση της «FHP Ελλάς» ή, εάν είναι απαραίτητο, των συγγραφέων των έργων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Οι εν λόγω αναπαραγωγές θα εκτελούνται για νόμιμους σκοπούς και σε συμμόρφωση με το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) και τα υπόλοιπα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της «FHP Ελλάς» και των συγγραφέων των έργων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην «FHP Ελλάς Α.Ε.» ή/και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων ή/και να παρέχει τώρα ή στο μέλλον την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων, "δεσμών", hyperlinks ή/και διαφημιστικών banners, κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς.  Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει η «FHP Ελλάς Α.Ε».

Η «FHP Ελλάς Α.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα ή/και ακρίβεια ή ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων ιστοσελίδων που διασυνδέονται με την παρούσα Ιστοσελίδα μέσω τέτοιων συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η παρούσα Ιστοσελίδα και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη/χρήστη. Η «FHP Ελλάς Α.Ε» δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η

«FHP Ελλάς Α.Ε.» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται, κατά το δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η «FHP Ελλάς Α.Ε.» δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές ("servers"), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στο επισκέπτη/χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η «FHP Ελλάς Α.Ε» δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Η «FHP Ελλάς Α.Ε» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας. 

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε «φόρτωση» από την Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης, της «FHP Ελλάς Α.Ε.» μη επέχουσας κάποιας ευθύνης ή επιβάρυνσης. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και της Πολιτικής Cookies και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, την επεξεργασία που τυγχάνουν από το vileda.gr και τους σκοπούς αυτής, τους αποδέκτες αυτών και άλλων συναφών πληροφοριών που αφορούν στην προστασία και στην ασφάλειά τους, παρακαλούμε όπως προβείτε στη σχετικό σύνδεσμο, προκειμένου να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους σχετικούς αυτούς όρους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ / ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ρητά συμφωνείται ότι τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους.

Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Η παρούσα Ιστοσελίδα https://www.vileda.gr (εφεξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «FREUDENBERG ΕΛΛΑΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «FHP Ελλάς Α.Ε», με έδρα στην Κηφισιά επί της οδού Αχαρνών αριθμός 36, με ΑΦΜ 094353782 και αριθμό ΓΕΜΗ 000939101000 και φιλοξενείται στην πλατφόρμα της μητρικής εταιρείας με την επωνυμία Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH που βρίσκεται στην Γερμανία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Ιστοσελίδας www.vileda.gr λειτουργεί και διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία Κ22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο «Κ22 Global Traders» η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ικαρίας αρ. 16, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 136871801000, Α.Φ.Μ.: 800694751, έχει ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας vileda@k22globaltraders.com και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 800-500-2580 (δωρεάν από σταθερό) και 212 000 22 18 για κλήση από κινητό (εφεξής η «Εταιρεία»).

Η ηλεκτρονική σύμβαση για την αγορά των προϊόντων συνάπτεται μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και της «Κ22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία είναι ο πωλητής των προϊόντων, έχοντας αναλάβει δυνάμει σχετικής συμφωνίας με την εταιρεία με την επωνυμία «FREUDENBERG ΕΛΛΑΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «FHP Ελλάς», με έδρα στην Κηφισιά επί της οδού Αχαρνών αριθμός 36, με ΑΦΜ 094353782 και αριθμό ΓΕΜΗ 000939101000, την λειτουργία και διαχείριση του www.vileda.gr, τη λήψη και εκτέλεση παραγγελιών, την πραγματοποίηση και διαχείριση των πωλήσεων και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την πώληση των προϊόντων. Η εταιρεία «FREUDENBERG ΕΛΛΑΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις και παράδοση των προϊόντων.

Οποιοσδήποτε επισκέπτεται την ιστοσελίδα ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως επισκέπτης/χρήστης.

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.1. Δημιουργία Λογαριασμού

Εφόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε σε παραγγελία των προϊόντων μας μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό στο vileda.gr. Η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή, επιλέγοντας το «Δημιουργία Λογαριασμού» στο μενού που βρίσκεται στην πάνω δεξιά πλευρά της Ιστοσελίδας.

Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών σας στοιχείων (όνομα και επώνυμο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/email, διεύθυνση κατοικίας, περιοχή, ΤΚ, αριθμό κινητού και σταθερού τηλεφώνου, προσωπικό κωδικό και την αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δημιουργείτε λογαριασμό στο vileda.gr.

Η εγγραφή σας είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την δημιουργία του λογαριασμού σας πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, υποχρεούστε να ενημερώσετε άμεσα το vileda.gr για τα νέα του στοιχεία, ώστε αυτά να είναι πάντα πλήρη και αληθή.

Με την δημιουργία του λογαριασμού σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους όρους και πολιτικές δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία σας διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο έχετε τον λογαριασμό. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο.

1.2 ΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Η εγγραφή σας στην υπηρεσία λήψης ενημερωτικών δελτίων της Εταιρίας μας γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στην Ιστοσελίδας.

Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία αυτή, ολοκληρώνεται αφού δώσετε την συγκατάθεσή σας να σας αποστέλλει η Εταιρεία μας ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ ενημερωθείτε διαβάζοντας την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

2.1. Online Παραγγελία – Διενέργεια Αγοράς μέσω Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Πριν προχωρήσετε στην παραγγελία διαβάστε τους παρακάτω «Γενικοί Όροι Συναλλαγής» και σιγουρευτείτε ότι η Εταιρεία μας εξυπηρετεί την περιοχή σας.

2.1.1. Ολοκλήρωση / Επιβεβαίωση

Για να πραγματοποιήσετε την αγορά ενός ή περισσότερων προϊόντων από το vileda.gr

• Χρησιμοποιείστε τον φιλικά ομαδοποιημένο κατάλογο προϊόντων για να βρείτε τα προϊόντα που θέλετε και γεμίστε το καλάθι αγορών σας. Προσθέστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν στο καλάθι.

• Μόλις προσθέσετε ένα προϊόν στο καλάθι, τότε σας δίνετε η δυνατότητα είτε να συνεχίσετε με την προσθήκη και άλλων προϊόντων σε αυτό, είτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

• Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, σας ζητείτε να εισάγετε το όνομα χρήστη και του κωδικού σας αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, αλλιώς σας ζητείται να δημιουργήσετε εκείνη την στιγμή ένα νέο λογαριασμό. Επίσης υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης της παραγγελίας και ως επισκέπτης.

• Κατά την δημιουργία λογαριασμού αλλά και της υποβολής της παραγγελίας ως επισκέπτης, εισάγετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία σας, όπως όνομα και επώνυμο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/e-mail, διεύθυνση κατοικίας, περιοχή, Τ.Κ., αριθμό κινητού και σταθερού τηλεφώνου κ.λ.π. Έπειτα επιλέγετε τη μέθοδο αποστολής των προϊόντων σας, τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας σας καθώς και αν επιθυμείτε απόδειξη ή τιμολόγιο.

• Ελέγξτε την παραγγελία σας. Μπορείτε να την ανακαλέσετε, να την επαναφέρετε και να την τροποποιήσετε προσθέτοντας ή αφαιρώντας προϊόντα από το καλάθι.

• Ολοκληρώστε την παραγγελία σας πατώντας το πλήκτρο «Επιβεβαίωση παραγγελίας».

• Η Εταιρεία μας θα σας αποστείλει το αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει μέσα σε 24 ώρες από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

• Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην παρούσα της Ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν σας επιβεβαιώσουμε γραπτώς ότι είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε τα προϊόντα που παραγγείλατε («Επιβεβαίωση Παραγγελίας»).

• Για να κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε την ανωτέρω διαδικασία της αγοράς και να πατήσετε το κουμπί «Επιβεβαίωση Παραγγελίας». Κατόπιν θα λάβετε ένα e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας (“Επιβεβαίωση Παραγγελίας”). Η λήψη του e-mail επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την αποδοχή της από μέρους μας.

• Μόλις αποδεχτούμε την Παραγγελία σας, δεν μπορείτε να αλλάξετε τις λεπτομέρειες ή την ποσότητα των Προϊόντων που έχετε παραγγείλει χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στην παραγγελία σας, για παράδειγμα τυχόν ρυθμίσεις παράδοσης, πρέπει να μας στείλετε στοιχεία γραπτώς στην ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας" ή να μας καλέσετε στον δωρεάν αριθμό στο 800-500-2580 (από σταθερό), και στο 212 000 22 18 (από κινητό). Όλες οι λεπτομέρειες εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας στην ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας" ή σε αντίστοιχη ενότητα. Εάν συμφωνήσουμε σε οποιαδήποτε αλλαγή στη παραγγελία σας, θα σας ενημερώσουμε αν αλλάζει κάτι στο κόστος ή στις ημέρες αποστολής. Αν υπάρξει τροποποίηση του κόστους ή των ημερών αποστολής και δεν μας επιβεβαιώσετε (εντός 3 εργάσιμων ημερών) ότι οι αλλαγές σας βρίσκουν σύμφωνους, δεν θα πραγματοποιηθεί αποστολή της παραγγελίας από πλευράς μας.

• Μπορείτε να πληρώσετε με έναν από τους τρόπους που παρατίθενται στην Ενότητα 8.

2.1.2. Online Παραγγελία – Αποδοχή Όρων Χρήσης & Συναλλαγών, Πολιτικής Απορρήτου και Πολιτικής Επιστροφών

Πριν την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Παραγγελίας σας για την αγορά των προϊόντων, θα σας ζητηθεί να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης, τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Επιστροφών μας με πληροφορίες για το Δικαίωμα Υπαναχώρησης.

Επίσης, σας παρέχουμε πληροφορίες για τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε παραγγελθέντος προϊόντος και την αντίστοιχη τιμή ανά προϊόν (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων τελών και φόρων), τον τρόπο πληρωμής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αγορά κάθε προϊόντος, τον τρόπο παραλαβής των αγορασμένων προϊόντων, την αποστολή και τα έξοδα αποστολής των προϊόντων και τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων.

Με την υποβολή του εντύπου παραγγελίας, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να τηρείτε τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών της σύμβασής σας με την Εταιρεία μας. Εάν δεν συμφωνείτε με ορισμένες διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών, παρακαλούμε να μην υποβάλετε το έντυπο παραγγελίας για την αγορά προϊόντων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της παρούσας της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμα μόνο στην Ελλάδα.

2.1.3. Online Παραγγελία – Παρακολούθηση

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παρακολουθείτε την κατάσταση της παραγγελίας σας μέσα από την υποενότητα Οι παραγγελίες μου.

Αν η παραγγελία σας βρίσκεται σε στάδιο αποστολής και έχει παραδοθεί στην μεταφορική εταιρεία, έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε για το πού βρίσκεται το δέμα σας, μέσω του αριθμού φορτωτικής, ο οποίος θα αναγράφεται στην παραγγελία σας.

2.3. Τηλεφωνική Παραγγελία

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε παραγγελία των προϊόντων τηλεφωνικά καλώντας, δωρεάν στο 800-500-2580 (από σταθερό) και στο 212 000 22 18 (από κινητό) καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. (εκτός αργιών) Μπορείτε να συνομιλήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, να μάθετε περισσότερα για το προϊόν που σας ενδιαφέρει και να το παραγγείλετε δίνοντας τον κωδικό προϊόντος που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

2.4. Αγορά Χωρίς Εγγραφή/Αγορά Ως Επισκέπτης

Αυτή η ιστοσελίδα επιτρέπει επίσης τις αγορές μέσω της λειτουργίας “αγορά ως επισκέπτης”. Αυτός ο τρόπος αγοράς απαιτεί μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς, θα σας δοθεί η δυνατότητα να εγγραφείτε ως μέλος ή να συνεχίσετε ως μη εγγεγραμμένο μέλος.

3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση ή αλλαγή της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας δύναται να γίνει από την πλευρά του επισκέπτη/χρήστη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3.1. Πριν την ολοκλήρωση της Παραγγελίας

Πριν την υποβολή του εντύπου παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω σας παρέχετε η δυνατότητα τεχνικά να επιστρέψετε σε προηγούμενο στάδιο της παραγγελίας και να αφαιρέσετε/τροποποιήσετε τις ποσότητες των προϊόντων στο καλάθι σας. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα προϊόντα που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε πατώντας το κουμπί «αφαίρεση» και να προσθέσετε τα καινούργια προϊόντα που επιθυμείτε.

3.2. Μετά την ολοκλήρωση της Παραγγελίας και πριν την αποστολή των προϊόντων:

3.2.1. Ακύρωση Παραγγελίας πριν την αποστολή των προϊόντων

Εάν έχει ολοκληρωθεί η υποβολή του εντύπου παραγγελίας, αλλά δεν έχουν αποσταλεί ακόμα τα προϊόντα, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση vileda@k22globaltraders.com με την ένδειξη ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – VILEDA ή τηλεφωνικώς στην δωρεάν γραμμή επικοινωνίας 800-500-2580 (από σταθερό) και 212 000 22 18 (από κινητό). Το ποσό σας επιστρέφεται ακέραιο εντός 14 ημερολογιακών ημερών και χωρίς καμιά επιβάρυνση σας. Στην περίπτωση που μας ενημερώσετε για την ακύρωση της παραγγελίας σας πριν σταλεί από εμάς σας επιστρέφονται και τα έξοδα αποστολής που έχετε πληρώσει. Εναλλακτικά, αν η ακύρωση της παραγγελίας γίνει αφού έχει σταλεί από πλευράς, το ποσό των μεταφορικών δεν επιστρέφεται. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή.

3.2.2. Κατά την παραλαβή των προϊόντων – Δικαίωμα Υπαναχώρησης (Βλ. Ενότητα 10)

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε την παραγγελία σας μετά την ολοκλήρωση αυτής (και κατά την παραλαβή των προϊόντων). Για την επιστροφή της παραγγελίας σας ισχύουν οι διατάξεις της Ενότητας 10 κατωτέρω.

3.3. Αλλαγή παραγγελίας

Μόλις αποδεχτούμε την παραγγελία σας, δεν μπορείτε να αλλάξετε τις λεπτομέρειες ή την ποσότητα των προϊόντων που έχετε παραγγείλει χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στην παραγγελία σας, για παράδειγμα τυχόν ρυθμίσεις παράδοσης, πρέπει να μας στείλετε τα στοιχεία σας μέσω email στην ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας" ή να μας καλέσετε δωρεάν στον αριθμό στο 800-500-2580 από σταθερό και στο 212 000 22 18 από κινητό. Όλες οι λεπτομέρειες εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα στην ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας". Εάν συμφωνήσουμε σε οποιαδήποτε αλλαγή, θα σας ενημερώσουμε εάν αυτή η αλλαγή θα απαιτήσει από εμάς να τροποποιήσουμε κόστος ή χρονοδιάγραμμα της προμήθειας αγαθών. Εάν δεν επιθυμείτε να προχωρήσετε λόγω της τροποποίησης του κόστους ή του χρονοδιαγράμματος, ή δεν απαντήσετε εντός 3 εργάσιμων ημερών δεν θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή.

4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

4.1. Λόγω λάθους παράδοσης

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο η παραγγελία σας έχει εκτελεστεί λανθασμένα (λάθος προϊόν, λάθος τίμημα κ.λπ.), οφείλετε να μας ενημερώσετε στο e-mail: vileda@k22globaltraders.com ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς στον αριθμό στο 800-500-2580 από σταθερό και στο 212 000 22 18 από κινητό. Θα σας ζητήσουμε να επιστρέψετε τα προϊόντα. Το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής. Θα φροντίσουμε εφόσον εξακολουθείτε να επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας την αντικατάσταση και αποστολή εκ νέου σε εσάς των προϊόντων, αλλιώς θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς. Το ποσό της παραγγελίας σας μαζί με τυχόν έξοδα αποστολής σας επιστρέφεται ακέραιο εντός 14 ημερολογιακών ημερών και χωρίς καμιά επιβάρυνση από πλευράς σας. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Για τις επιστροφές των προϊόντων που στάλθηκαν λανθασμένα, το κόστος επιστροφής καλύπτεται από την Εταιρεία.

4.2. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Η Εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τα αρ. 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Σε περίπτωση που προμηθευτήκατε ελαττωματικό προϊόν επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: vileda@k22globaltraders.com ή τηλεφωνικώς στην δωρεάν γραμμή επικοινωνίας 800-500-2580 (από σταθερό) και 212 000 22 18 (από κινητό). Θα σας ζητήσουμε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα, εντός 14 ημερών από την παράδοση. Εφόσον μετά την εξέταση του προϊόντος, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα παραστατικά αγοράς του καθώς και τα υλικά συσκευασίας του, διαπιστωθεί η ύπαρξη ελαττώματος τότε: θα προβούμε χωρίς επιβάρυνσή σας, σε άμεση διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο ομοειδές, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Άλλως θα προβούμε άμεσα στην επιστροφή της αξίας τους προϊόντος και των εξόδων αποστολής κατά το χρόνο αγοράς του. Το ποσό σας επιστρέφεται ακέραιο εντός 14 ημερολογιακών ημερών και χωρίς καμιά επιβάρυνση σας. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή.

Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας μας παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρει φθορές, εκδορές και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλόλητας του. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να σας ζητήσει αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι σας.

Για τις επιστροφές των ελαττωματικών προϊόντων το κόστος επιστροφής καλύπτεται από την Εταιρεία μας.

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της παρούσας της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμα μόνο στην Ελλάδα. Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Σε κάθε προϊόν αναγράφεται η διαθεσιμότητα του. Σας ενημερώνουμε ότι η διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλάζει διαρκώς και καθημερινά και παρά τη διαρκή κι άμεση ενημέρωση του συστήματος, μπορεί σε κάποιο προϊόν να μην ισχύει αυτό που αναγράφεται. Σε κάθε περίπτωση, μόλις λάβουμε την παραγγελία σας, γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος και σας ενημερώνουμε με μήνυμα για την πορεία της παραγγελίας.

Διευκρίνηση: Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει κάποιο προϊόν και το έχετε πληρώσει και διαπιστωθεί ότι το προϊόν που παραγγείλατε για κάποιο λόγο δεν είναι διαθέσιμο, σας ενημερώνουμε αμέσως και το προϊόν σας αποστέλλεται όταν είναι διαθέσιμο. Αν δεν είναι διαθέσιμο ή δεν επιθυμείτε να σας το αποστείλουμε όταν θα είναι διαθέσιμο, σας επιστρέφουμε την πληρωμή σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών και χωρίς καμιά επιβάρυνση σας. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

6.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του όρου 5 παραπάνω σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, η παράδοση της παραγγελίας σας θα γίνει στην διεύθυνση που εσείς έχετε προ επιλέξει με υπηρεσία ταχυμεταφορών. Η παραγγελία σας θα αποσταλεί άμεσα, εκτός περιπτώσεων προ παραγγελιών και σε κάθε πάντως περίπτωση το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή γενικών απεργιών και αργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για τις παραγγελίες σας οι οποίες έχουν αλλάξει την κατάστασή τους σε "Εστάλη" (έχει δοθεί στην ταχυμεταφορική εταιρεία και από την επόμενη μέρα ξεκινάνε οι παραδόσεις)

• Οι παραγγελίες που αφορούν λεκανοπέδιο Αττικής, και τις πόλεις της Πάτρας και Θεσσαλονίκης θα παραδίδονται σε 24 με 48 ώρες, σε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφορών.

• Οι παρακάτω περιοχές της Αττικής εκτελούνται σε συγκεκριμένες ημέρες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ: ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, 

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ: ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΑΓΟΝΗΣΙ, ΛΑΥΡΙΟ, ΛΕΓΡΕΝΑ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΣΟΥΝΙΟ

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ: ΚΕΡΑΤΕΑ, ΜΕΓΑΡΑ, ΚΑΛΥΒΙΑ, Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ, ΚΟΥΒΑΡΑΣ, ΡΑΦΗΝΑ

• Οι αποστολές σας στην επαρχία θα εκτελούνται εντός 2 εργασίμων ημερών από την ημέρα παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφορών, για τα αστικά κέντρα της Ηπειρωτικής Ελλάδας και Κρήτης κι εντός 2-3 εργασίμων ημερών σε αστικά κέντρα της Νησιωτικής Ελλάδας. Ειδικά για τα νησιά ο χρόνος παράδοσης διαφοροποιείται ανάλογα με την εποχικότητα και τα δρομολόγια των πλοίων.

• Παραγγελίες εκτός αστικών κέντρων, χωριά, απομακρυσμένες περιοχές και νησιά, θα έχουν χρόνο παράδοσης επιπλέον μία έως δύο ημέρες ανάλογα πάντα με τη δυσκολία προσέγγισης στον εκάστοτε προορισμό.

• Οι παραλήπτες, για τις αποστολές στο νησί της Μυκόνου, θα μπορούν να παραλαμβάνουν από: ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΘΩΝΑΣ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ S/M FLORA), ΤΗΛ 2289025325 (9:00 με 15:00)

6.2. Καθυστέρηση Παράδοσης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των παραγγελιών.

Η καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων μπορεί να οφείλεται σε διάφορα γεγονότα, μεταξύ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά είτε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας, είτε μη διαθεσιμότητα του προϊόντος λόγω εξάντλησης αυτού, είτε καθυστέρησης στην αποστολή του προϊόντος από τον παραγωγό/προμηθευτή, είτε λόγω μεγάλου όγκου παραγγελιών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στην ημερομηνία παράδοσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα σας προσφέρουμε την επιλογή είτε να συνεχίσετε την αγορά, είτε να ακυρώσετε την παραγγελία με πλήρη επιστροφή ατόκως των χρημάτων. Το ποσό σας επιστρέφεται ακέραιο εντός 14 ημερολογιακών ημερών και χωρίς καμιά επιβάρυνση σας. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή.

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση της παραγγελίας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση vileda@k22globaltraders.com ή τηλεφωνικά στο 8005002580 (δωρεάν από σταθερό) ή από κινητό στο 2120002218.

6.3. Μη παράδοση.

Εάν καταστεί αδύνατο από τον μεταφορέα να βρει τον παραλήπτη και να του παραδώσει την παραγγελία, η παραγγελία επιστρέφεται πίσω στην μεταφορική εταιρεία προκειμένου να έρθουν σε επικοινωνία με τον παραλήπτη και να οριστεί νέο ραντεβού παράδοσης. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία δρομολογείται η αποστολή του δέματος την συμφωνημένη ημέρα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον παραλήπτη, και η εν λόγω παραγγελία δεν έχει ακόμα παραδοθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά μας, θα θεωρήσουμε ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας και θα σας επιστρέψουμε το κόστος των προϊόντων αλλά όχι το κόστος των εξόδων αποστολής. Μόλις τα προϊόντα επιστραφούν από τον μεταφορέα και εισαχθούν στις αποθήκες της Εταιρείας μας, σας επιστρέφουμε το κόστος των προϊόντων.

Σε περίπτωση απώλειας της παραγγελίας σας από σφάλμα του μεταφορέα θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα φροντίσουμε εφόσον εξακολουθείτε να επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας την αντικατάσταση και αποστολή εκ νέου σε εσάς των ιδίων προϊόντων, αλλιώς θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς όσο το δυνατόν συντομότερα και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών.

7. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Το κόστος αποστολής μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών είναι ΔΩΡΕΑΝ για αγορές άνω των 79,00€, σε κάθε άλλη περίπτωση το κόστος αποστολής διαμορφώνεται στα 5,99€.

8. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αντιτίμου των προϊόντων και των σχετικών εξόδων αποστολής και παράδοσης πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση ενός από τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στο έντυπο παραγγελίας. Η Εταιρεία ενημερώνει ρητά και με σαφήνεια για κάθε πρόσθετη πληρωμή επιπλέον της αμοιβής που συμφωνείται για την κύρια συμβατική υποχρέωση και λαμβάνει τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο καταναλωτής δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

8.1. Πληρωμή με Πιστωτική και Χρεωστική Κάρτα

Σχετικά με τους τρόπους πληρωμής σας ενημερώνουμε ότι στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνονται δεκτές οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Visa, Mastercard, Maestro και American Express και δεν δεχόμαστε δόσεις πληρωμής. Εάν επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα πρέπει να συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας ως και τον κωδικό επαλήθευσης. Στοιχεία πιστωτικών καρτών σας ζητούνται κατά την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής και αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική διαβίβαση τους στον πάροχο ασφαλών πληρωμών Adyen για την ολοκλήρωση της πληρωμή σας και μόνο. Η Εταιρεία δεν κρατάει κανένα στοιχείο πιστωτικών καρτών στα συστήματα της.

Όταν επιλέγετε να πληρώνετε με πιστωτική κάρτα είναι απαραίτητο να παρευρίσκεστε κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας και να έχετε μαζί σας την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά σας. Όταν ο παραγγέλλων είναι εταιρία τότε πρέπει η πιστωτική κάρτα να είναι εταιρική, δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία της αντίστοιχης εταιρίας και κατά την παράδοση της παραγγελίας να παρευρίσκεται ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά του.

8.2. Paysafe

Πληρωμή μέσω Paysafe.

8.3 Μέθοδος Αντικαταβολής - Πληρωμή με την παράδοση της παραγγελίας

Ο επισκέπτης/χρήστης που επιλέγει τη μέθοδο Αντικαταβολής πληρώνει με μετρητά την μεταφορική εταιρεία κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας στον τόπο που έχει υποδείξει ο πελάτης.

Η υπηρεσία της Αντικαταβολής είναι δωρεάν, προσφέρεται συνδυαστικά με την αξία της παραγγελίας σας και αφορά συγκεκριμένες περιοχές και συγκεκριμένους τρόπους αποστολής. Στην περίπτωση της αντικαταβολής το συνολικό ποσό της παραγγελίας δεν μπορεί να υπερβεί τα €499,99. Σύμφωνα με το Νόμο Ν.4446/2016 άρθρο 69 § 2 «Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιοχές όπου δεν εξυπηρετείται η υπηρεσία της αντικαταβολής: Αίγινα, Αλόννησος, Αμοργός, Άμφισσα, Αστυπάλαια, Γαλαξίδι, Δελφοί, Δεσφίνα, Ικαρία, Ίος, Ιτέα, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κουφονήσια, Κύθηρα, Κύθνος, Λειψοί, Λέρος, Μήλος, Νίσυρος, Παξοί, Πάτμος, Πόρος, Σαμοθράκη, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σπέτσες, Σύμη, Τήλος, Ύδρα, Φολέγανδρος, Φωκίδα, Ψαρρά, Αρεόπολη Λακωνίας, Νεάπολη Λακωνίας, Αράχωβα.

8.4 Θέματα τιμολόγησης & φορολογίας

Σε όλους το κατωτέρω τρόπους πληρωμής υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης αποδείξεως λιανικής είτε τιμολογίου.

Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρείας, δραστηριότητα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., κινητό και σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση, περιοχή και Τ.Κ.

Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην Ιστοσελίδα, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Οι τιμές στην Ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

9. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται σε εσάς από τη στιγμή που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί κατ’ εντολήν σας, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια σας με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά μας όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

10.1. Προϋποθέσεις άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τον Ν. 2251/1994 δικαιούσθε, να υπαναχωρήσετε χωρίς αιτιολογία από την παρούσα σύμβαση πώλησης σε περίπτωση που είστε καταναλωτής, ήτοι φυσικό πρόσωπο, δηλώνοντάς το στην Εταιρεία εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Η ως άνω προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, άρχεται από την ημέρα που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων αγαθών. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα αγαθά με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω άρχεται από την ημέρα που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού της παραγγελίας.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα ενημερώσετε την Εταιρεία με κάθε εύλογο μέσο για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστέλλοντας την δήλωση υπαναχώρησης (Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο υπαναχώρησης):

- είτε με ταχυδρομείο ή courier στην διεύθυνση Ικαρίας αρ. 16 Κηφισιά Αττικής Τ.Κ.14562

- είτε με e-mail στο vileda@k22globaltraders.com

10.2. Υποχρεώσεις σας για την επιστροφή του Προϊόντος στο πλαίσιο της υπαναχώρησης:

α) Για να είναι νόμιμη η άσκηση της υπαναχώρησης οφείλετε να ενημερώσετε την εταιρεία κατά τα ανωτέρω εντός 14 ημερολογιακών ημέρων και να επιστρέψετε το προϊόν το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση για την άσκηση της υπαναχώρησης

β) Οφείλετε να στείλετε πίσω τα προϊόντα με αποστολή στα εξής στοιχεία: Προς Τμήμα Επιστροφών (Δελατόλας Μεταφορών και Αποθηκεύσεων 3PL Υπηρεσιών Α.Ε), Διεύθυνση: Θέση Ρείκια Ασπρόπυργος ΤΚ 19300

γ) Θα επιβαρυνθείτε με την δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

δ) Στα πλαίσια της υπαναχώρησης, θα πρέπει (σωρευτικά):

- τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί

- εφόσον έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία του, αυτή πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα και να επιστρέφεται μαζί με το Προϊόν

- να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο

- να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν

- να φέρει όλα τα αξεσουάρ και πρόσθετες παροχές

- ωφελήματα που συνόδευαν την πώλησή του

- τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημιές. Το δέμα επιστροφής θα πρέπει να συσκευαστεί σωστά, ώστε να μην δημιουργηθούν φθορές, κατά την μεταφορά, στο προϊόν ή την συσκευασία.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε πως σε περίπτωση που το προϊόν δεν πληροί όλους τους προαναφερθέντες όρους θα επιστρέφεται στον αποστολέα με χρέωση του ίδιου ή θα γίνεται επιστροφή χρημάτων μερικώς.

10.3. Υποχρεώσεις Καταναλωτή κατά την Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση ασκήσεως του Δικαιώματος Υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλετε να επιστρέψετε άμεσα σε εμάς το προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, αποστέλλοντας το εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας κοινοποιήσατε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε. Η προθεσμία θεωρείτε ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από την λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Για την επιστροφή των προϊόντων, συνεπεία της υπαναχώρησης θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων.

Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

10.4. Υποχρεώσεις μας σε περίπτωση υπαναχώρησης

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 10. 2. θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή ή με κατάθεση σε λογαριασμό σας στις Τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα. Θα πρέπει να μας δώσετε το IBAN ενός τραπεζικού λογαριασμού, το ονοματεπώνυμο σας όπως και την τράπεζα την οποία αφορά. Για τις παραπάνω τράπεζες δεν θα επιβαρυνθείτε με επιπλέον τραπεζικά έξοδα. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά και διαπιστωθεί η αρτιότητα των προϊόντων.

11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της Σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και μεταξύ των κυρίων αποφάσεων διακρίνονται η Ελληνική Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 31619 οικ./15.3.2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 969) περί του Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο καθώς και το Ελληνικό Προεδρικό Διάταγμα Υπ’Αριθμ. 131/2003 περί προσαρμογής στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ορισμένων πτυχών του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ.:

- στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.: 1520, φαξ: 210 3843549),

- στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.: 210 6460734, φαξ: 210 6460414),

- στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Εναλλακτικά, προτείνεται η λύση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Ειδικότερα και σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας έχει ορισθεί ως εθνικό σημείο επαφής της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (άρθρο 5β της υπ’ αριθ. 70330οικ./2015 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ Β’ 1421). Καταναλωτές και έμποροι μπορούν να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας για κάθε είδους απορία σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας και τη διαδικασία επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 210-6460284

Fax: 210-6460784

E–mail: info@eccgreece.gr

Προσωπικά Δεδομένα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρία «FREUDENBERG ΕΛΛΑΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «FHP Ελλάς Α.Ε.» είναι ανώνυμη εταιρεία εμπορίας οικιακών προϊόντων, με έδρα την Κηφισιά επί της οδού Αχαρνών αριθμός 36 με ΑΦΜ 094353782 και με αριθμό ΓΕΜΗ 000939101000.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα στης ιστοσελίδας www.vileda.gr λειτουργεί και διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία Κ22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο «Κ22 Global Traders» η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ικαρίας αρ. 16, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 136871801000, Α.Φ.Μ.: 800694751. Η ηλεκτρονική σύμβαση για την αγορά των προϊόντων συνάπτεται μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και της «Κ22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία είναι ο πωλητής των προϊόντων, έχοντας αναλάβει δυνάμει σχετικής συμφωνίας με την εταιρεία με την επωνυμία «FREUDENBERG ΕΛΛΑΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «FHP Ελλάς», με έδρα στην Κηφισιά επί της οδού Αχαρνών αριθμός 36, με ΑΦΜ 094353782 και αριθμό ΓΕΜΗ 000939101000, την λειτουργία και διαχείριση του www.vileda.gr, τη λήψη και εκτέλεση παραγγελιών, την πραγματοποίηση και διαχείριση των πωλήσεων και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την πώληση των προϊόντων.

Τόσο για την FHP Ελλάς Α.Ε όσο και για την Κ22 Global Traders, η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Έχουμε δημιουργήσει αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να σας ενημερώσουμε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή εν γένει χρησιμοποιείτε και πραγματοποιείτε αγορές στην Ιστοσελίδα www.vileda.gr, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών. Η παρούσα ενημέρωση συμπληρώνεται σε περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω cookies από την ειδικότερη Πολιτική Cookies.

Υπεύθυνος της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η εταιρία με την επωνυμία «FREUDENBERG ΕΛΛΑΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «FHP Ελλάς Α.Ε», με έδρα στην Κηφισιά επί της οδού Αχαρνών αριθμός 36, με ΑΦΜ 094353782 και αριθμό ΓΕΜΗ 000939101000.

Εκτελών την επεξεργασία

Η εταιρεία με την επωνυμία «Κ22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «Κ22 Global Traders», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ικαρίας αρ. 16 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 136871801000, Α.Φ.Μ.: 800694751, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της εταιρείας «FHP Ελλάς Α.Ε.», δυνάμει σύμβασης, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία Κ22 Global Traders έχει όλες τις ευθύνες που προβλέπονται στον νόμο και παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως Προσωπικό Δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το δεδομένο και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία, όπως ορίζει ο Νόμος και οι σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις, αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα ο κωδικός πρόσβασης (Password) και διεύθυνση IP.

2.2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την απλή περιήγησή σας στην ιστοσελίδα δε σας ζητείτε κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Ωστόσο, ενώ περιηγείστε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που σας προσφέρει το vileda.gr, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα περιήγησης μέσω των cookies που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις αγοραστικές σας συνήθειες.

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψη/περιήγησή σας στη Ιστοσελίδα και Ηλεκτρονικό Κατάστημα vileda.gr είναι οι ακόλουθες:

α) συλλέγουμε τα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία σύμφωνα με το Νόμο και τους Γενικούς Όρους Χρήσης, κρίνονται αναγκαία ώστε να ολοκληρωθεί, να εκτελεστεί και να αποσταλεί η παραγγελία σας. Μεταξύ αυτών, ενδεικτικά, είναι το Όνομα και Επίθετο, η Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email), το Τηλέφωνο Επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), η Διεύθυνση Αποστολής Προϊόντων (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα), η Διεύθυνση Χρέωσης της παραγγελίας, τα Στοιχεία Πληρωμής και ο Τύπος Παραστατικού που θέλετε να εκδώσουμε (Απόδειξη ή Τιμολόγιο). Στην περίπτωση που ζητήσετε την έκδοση Τιμολογίου θα σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία όπως η Επωνυμία της εταιρείας, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ., η Δραστηριότητα, η Διεύθυνση της έδρας της καθώς και Τηλέφωνα Επικοινωνίας (σταθερό και κινητό).

β) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, όπως το Όνομα, το Επίθετο, το Email, το Τηλέφωνο και τον Κωδικό της Παραγγελίας σας, την Διεύθυνση Αποστολής Προϊόντων (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), όταν επικοινωνείτε προκειμένου να πραγματοποιηθεί τηλεφωνική παραγγελία.

γ) συλλέγουμε το Όνομα και Επίθετό σας, την Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email), το Τηλέφωνο Επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), την Διεύθυνση Αποστολής Προϊόντων (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα) κατά το άνοιγμα Λογαριασμού, ώστε να ολοκληρώσετε τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όταν πραγματοποιείτε παραγγελία ως επισκέπτης.

δ) συλλέγουμε την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (email) κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία των Ενημερωτικών μας Δελτίων (Newsletters), με σκοπό την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων για την Εταιρεία, το vileda.gr, τα προϊόντα / υπηρεσίες του, τυχόν προσφορές κ.λπ.

ε) σε περίπτωση που παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων συμβαλλόμενων (όπως π.χ. Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο) στο vileda.gr, το vileda.gr θα προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα του Τρίτου Προσώπου σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2.3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε κατά την επίσκεψη/περιήγησή σας στις σελίδες και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας vileda.gr, προορίζονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

- για την ολοκλήρωση και εκτέλεση της αγοράς των προϊόντων που προσφέρει το vileda.gr,

- για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων,

- για την μεταξύ μας επικοινωνία, και τη διαχείριση των αιτημάτων σας,

- για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

- για λόγους στατιστικών ερευνών και αναλύσεων με δεδομένα σε συνολική μορφή με σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλοεπιδρούν και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο vileda.gr, βελτιώνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

2.4. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Ένα παράδειγμα περιόδου διατήρησης δεδομένων επισκεπτών/χρηστών:

• Παραγγελίες

Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε για πέντε χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας. Στην περίπτωση ορισμένων προϊόντων, όπως τα ηλεκτρικά είδη, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για 10 χρόνια.

2.5. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες και σε μέλη του Ομίλου, όπως η μητρική εταιρεία με την επωνυμία Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH που βρίσκεται στην Γερμανία, στην πλατφόρμα της οποίας φιλοξενείται η παρούσα ιστοσελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

- στην εταιρία ταχυμεταφορών, ώστε να εξασφαλίσει την αποστολή προς εσάς των προϊόντων που επιλέξατε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα vileda.gr,

- σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία της πληρωμής εκ μέρους, ώστε να εξασφαλίσει την αποστολή προς εσάς των προϊόντων που επιλέξατε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα vileda.gr,

- σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενδέχεται να μας παρέχουν υπηρεσίες προώθησης και marketing,

- ή σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες,

Δε θα διαθέσουμε προς πώληση ή άλλως διαβιβάσουμε ή δημοσιοποιήσουμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις Αρμόδιες και μόνο Αρχές. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις Αρμόδιες Δικαστικές, Αστυνομικές και άλλες Διοικητικές Αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, διατηρούμε το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσουμε τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

2.6. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας και χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας στο vileda.gr, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Χρήσης του vileda.gr δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα:

2.6.1. Δημιουργία Λογαριασμού

Κατά την δημιουργία Λογαριασμού, εάν εισάγετε στο Λογαριασμό Προσωπικά σας Δεδομένα, συναινείτε ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για όλες τις απαραίτητες χρήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η συναλλαγή.

2.6.2. Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εάν εισάγετε Προσωπικά σας Δεδομένα, τότε συναινείτε ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για όλες τις απαραίτητες χρήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η συναλλαγή. Επιπλέον, συναινείτε ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για ενδεχόμενες επιστροφές χρημάτων προς εσάς σε περίπτωση ασκήσεως από εσάς του Δικαιώματος Υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών Όρων Χρήσης και του Νόμου.

2.6.3. Ενέργειες Marketing και Διαφήμισης

Με την συναίνεσή σας στην υπηρεσία Ενημερωτικού Δελτίου (newsletter) στο vileda.gr συναινείτε ότι θα επεξεργαζόμαστε και θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφημιστικές ενέργειες, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Εφόσον το επιθυμείτε, θα παραιτηθείτε από τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι θα ζητήσετε ή θα ακολουθήσετε τις διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσετε ανάλογα στον Λογαριασμό σας τη Λειτουργία Αποστολής Ενημερωτικών Δελτίων.

2.6.4. Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις

Οφείλουμε βάση Νόμου να αναφέρουμε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης Προσωπικών Δεδομένων του Ιστότοπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους επεξεργασίας δεδομένων σε οποιοδήποτε και όλα τα σχετικά πρόσωπα και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε μη αναγνωρίσιμη μορφή έχουν παραβιαστεί.

2.6.5. Διαβίβαση σε Νομικές Υπηρεσίες σε περίπτωση ή και ελλείψει Νομικής Διάταξης

Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει Νόμου, συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

2.7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παροχή των Προσωπικών σας Δεδομένων αποτελεί συμβατική υποχρέωση. Διατηρείτε την ελεύθερη βούληση και επιλογή σας για το αν θα κοινοποιήσετε σε εμάς τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή όχι, αλλά ελλείψει των απαιτούμενων δεδομένων, δεν θα είναι δυνατή η σύναψη ή η εκτέλεση της Σύμβασης Πώλησης και των αιτημάτων σας.

Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

• Δικαίωμα ενημερώσεως (Γενική αρχή διαφάνειας): Κάθε συναλλασσόμενος με την εταιρεία έχει δικαίωμα να γνωρίζει τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Κάθε συναλλασσόμενος με την εταιρεία έχει δικαίωμα να μάθει για την νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, των σκοπών της επεξεργασίας, των κατηγοριών δεδομένων, των αποδεκτών ή των κατηγοριών αποδεκτών που πρέπει να κοινολογηθούν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρηθούν τα δεδομένα, της ύπαρξης δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας ή της αντιτάξεως στην επεξεργασία και το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Η προθεσμία για την παροχή ενημερώσεως είναι ένας μήνας και έχει την δυνατότητα να παραταθεί κατά ακόμη δύο μήνες εφόσον απαιτείται λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας και του πλήθους των αιτημάτων.

• Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από σας άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως μας ζητήσετε.

• Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα με την είσοδό στον προσωπικό λογαριασμό που έχετε στο vileda.gr

• Δικαίωμα στη λήθη: Υφίσταται δικαίωμα σε κάθε συναλλασσόμενο με την εταιρεία μας να διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο ή το δημόσιο συμφέρον.

• Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματός σας, θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, που θα μας υποδείξετε, απευθείας.

• Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν

- Αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων για την περίοδο που θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια,

- Η επεξεργασία είναι παράνομη και αιτείστε τον περιορισμό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων,

- Δεν χρειαζόμαστε πια τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή

- Έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία για την περίοδο που επαληθεύουμε κατά πόσο τα έννομα συμφέροντά μας υπερισχύουν των δικών σας.

• Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε - ανά πάσα στιγμή - στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας λόγω ιδιαίτερης κατάστασή σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον μας ή σε έννομο συμφέρων τρίτων. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, παρακαλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσον επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από εμάς.

• Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση: Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.

Για να υποβάλετε κάποιο αίτημα αναφορικά με τα δικαιώματά σας ή για να υποβάλετε ένα ερώτημα, επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση vileda@k22globaltraders.com και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 800-500-2580 (δωρεάν από σταθερό) και 212 000 22 18 (από κινητό).

Πολιτική Cookies

1. ​​​​​​Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του επισκέπτη/χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο επισκέπτης/χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του επισκέπτη/χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη της Ιστοσελίδας, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Με την χρήση αυτή, η Ιστοσελίδα είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη στην Ιστοσελίδα, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον επισκέπτη/χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:  Απολύτως απαραίτητα cookies: Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στη χρήση ενός ιστότοπου, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως πλοήγηση σελίδων και πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Cookies στατιστικών: βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστότοπου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνο εάν μας έχετε χορηγήσει την πρότερη συγκατάθεση σας.

Εμπορικής προώθησης: Τα cookies εμπορικής προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνο εάν μας έχετε χορηγήσει την πρότερη συγκατάθεση σας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μεμονωμένα cookies που χρησιμοποιούμε, καθώς και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε παρακάτω:

Όνομα Cookies: JSESSIONID  Περιγραφή: Διατηρεί τις καταστάσεις χρηστών σε αιτήματα σελίδων  Χρόνος Αποθήκευσης: Όσο διαρκεί η συνεδρία

Όνομα Cookies: _ga Περιγραφή: Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Χρόνος Αποθήκευσης: 2 χρόνια

Όνομα Cookies: _gid Περιγραφή: Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Χρόνος Αποθήκευσης: 1 μέρα

Όνομα Cookies: _gat_UA-44297323-17, & UA-536478-15 Περιγραφή: Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να ρυθμίσει το ρυθμό αιτημάτων. Χρόνος Αποθήκευσης: 1 μέρα

Όνομα Cookies: _dc_gtm_UA-44297323-17 & UA-536478-15 Περιγραφή: Χρησιμοποιείται από τον Διαχειριστή ετικετών Google για τον έλεγχο της φόρτωσης μιας ετικέτας σεναρίου του Google Analytics​​​​​​​. Χρόνος Αποθήκευσης: 1 μέρα

Όνομα Cookies: _gcl_au Περιγραφή:Χρησιμοποιείται από το Google AdSense για πειραματισμό με την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. Χρόνος Αποθήκευσης: 3 μήνες

Όνομα Cookies: _fbp Περιγραφή:Χρησιμοποιείται από το Facebook για να παρέχει μια ποικιλία διαφημιστικών προϊόντων, όπως προσφορές σε πραγματικό χρόνο από διαφημιστές τρίτων. Χρόνος Αποθήκευσης: 3 μήνες

​​​​​​​Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Οι νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των cookies είναι α) η συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών, β) η εκπλήρωση των συμβατικών σκοπών ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση ενός επισκέπτη/χρήστη, γ) τα έννομα συμφέροντα της «Εταιρείας» μας. Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, οι οποίοι μπορούν να ελέγχουν πλήρως την εφαρμογή τους. Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να απενεργοποιούν ή να περιορίζουν τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται και αυτοματοποιημένα. Εντούτοις, επισημαίνουμε πως η άρνηση της χρήσης cookies ενδέχεται να περιορίσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας

a brand of FREUDENBERG