ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης (εφεξής "Όροι") ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση πώλησης προϊόντων εφεξής τα «Προϊόντα» της εταιρείας «FHP HELLAS AE» (εφεξής ο «Πωλητής»), που συνάπτεται στην Ελλάδα, με κάθε πελάτη (εφεξής ο «Αγοραστής» ή «Πελάτης»). Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις Πώλησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα: https://www.vileda.gr/terms-and-conditions.

1.2. Οι γενικοί όροι πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τον πελάτη, εκτός και αν ο Πωλητής αποδεχθεί ρητά, με γραπτή δήλωσή του, τους νέους αυτούς όρους.

2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

2.1. Οποιαδήποτε παραγγελία που διαβιβάζεται από τον Αγοραστή με οποιοδήποτε μέσο και ιδίως είτε τηλεφωνικά είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω fax, θεωρείται δεσμευτική από τη στιγμή που ο Πωλητής την αποδεχτεί ή/ και προβεί στην έκδοση σχετικού τιμολογίου πώλησης ή/ και προβεί σε παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων στον Αγοραστή.

2.2 Η ποσότητα, η ποιότητα και η περιγραφή των προϊόντων αναφέρονται ρητά στην προσφορά του Πωλητή (εάν γίνει αποδεκτή από τον Αγοραστή) ή στην παραγγελία (εφόσον γίνει δεκτή από τον Πωλητή).

2.3 Καμία παραγγελία που έχει γίνει αποδεκτή από τον Πωλητή δεν μπορεί να ακυρωθεί, να μεταβληθεί ή να ανασταλεί από τον Αγοραστή χωρίς προηγούμενη συμφωνία του Πωλητή, ο οποίος μπορεί να ζητήσει ο Αγοραστής να τον αποζημιώσει για τυχόν επελθούσα ζημία ή έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκε λόγω της ακύρωσης, τροποποίησης ή αναστολής.

3. ΤΙΜΗ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

3.1. Όλες οι τιμές και τα ποσά που συμφωνήθηκαν μεταξύ των μερών είναι σε ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Η τιμή δεν περιλαμβάνει φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ή οποιαδήποτε άλλο οφειλόμενο πχ φόρο, τέλος δασμό, έξοδο κλπ λόγω της πώλησης του προϊόντος ούτε περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς, συσκευασίας, ασφάλισης ή εισαγωγικών ή εξαγωγικών διατυπώσεων, εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά. Όλα τα προαναφερθέντα επιβαρύνουν τον Αγοραστή.

3.2. Το τίμημα κάθε σύμβασης πώλησης και ο τρόπος αποπληρωμής αυτού είναι αντικείμενο έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, το οποίο τεκμαίρεται ότι είναι κάθε φορά αυτό που αναγράφεται σε έκαστο τιμολόγιο, στο οποίο επίσης αναγράφεται ο τυχόν χρόνος αποπληρωμής αυτού. Σε διαφορετική περίπτωση το εκάστοτε ποσό είναι άμεσα απαιτητό. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν έγγραφής ενημέρωσης του Αγοραστή, πριν από τη παράδοση των  προϊόντων, να αυξάνει το  τίμημα των προϊόντων, εφόσον η σχετική αύξηση οφείλεται σε νομοθετικές ρυθμίσεις, σε αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, της ενέργειας, των μεταφορικών εξόδων και σε οποιαδήποτε αιτία βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής του Πωλητή. 

3.3. Τα οφειλόμενα ποσά μεταφέρονται στον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή και ο Αγοραστής θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής όταν τα αντίστοιχα ποσά έχουν ληφθεί από την τράπεζα του Πωλητή σε άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια. Οποιαδήποτε παράλειψη στην εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης αποτελεί ουσιώδη παραβίαση της σύμβασης εκ μέρους του Αγοραστή. Η τραπεζική δαπάνη που σχετίζεται με τον τρόπο πληρωμής (προμήθεια) επιμερίζεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (Πωλητή και Αγοραστή).

3.4. Στη περίπτωση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών η πίστωση του τιμήματος, μόλις παρέλθει η προθεσμία της πίστωσης (δήλη ημέρα) ο Αγοραστής καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη όχλησή του. Σε περίπτωση που η εξόφληση του τιμήματος έχει συμφωνηθεί σε δόσεις, η υπερημερία του Αγοραστή ως προς μια δόση καθιστά ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και τις υπόλοιπες, με το νόμιμο τόκο. Ο Πωλητής δύναται να συμψηφίζει τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του Αγοραστή εναντίον του με χρηματικές οφειλές του Αγοραστή προς τον ίδιον.  

3.5. Η έκδοση-οπισθογράφηση και παράδοση συναλλαγματικών, επιταγών ή άλλων αξιογράφων από τον Αγοραστή προς τον Πωλητή δεν επιφέρει απόσβεση της υποχρέωσης του Αγοραστή και συνιστά δόση χάριν καταβολής και όχι αντί καταβολής. Σε περίπτωση αμφιβολίας ο παρών όρος υπερισχύει κάθε άλλης σχετικής μνείας αφορώσα στην εκάστοτε πώληση.

3.6. Σε περίπτωση υπερημερίας του Αγοραστή ως προς την καταβολή του τιμήματος, ο Πωλητής με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός του έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: α) να απαιτήσει το τίμημα και να ζητήσει επιπλέον αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη από την καθυστέρηση (ΑΚ 343 παρ. 1, 345), β) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός εύλογης προθεσμίας και να απαιτήσει αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση.

3.7. Εάν ο Αγοραστής δεν εξοφλήσει το συμφωνηθέν ποσό όταν αυτό καταστεί απαιτητό, ο Πωλητής δικαιούται να ζητήσει τόκους υπερημερίας για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από τη μη καταβολή της απαιτούμενης οφειλής μέχρι την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.

3.8. Όταν υπάρχει προσφορά σε είδος με μειωμένη τιμή, η αρχική τιμή που εμφανίζεται είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 30 ημερών. 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

4.1. Ο χρόνος στον οποίο ο Πωλητής υποχρεούται να εκπληρώσει και ο Αγοραστής να δεχθεί την εκπλήρωση της παροχής ορίζεται από τον Πωλητή κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης και αναφέρεται στο Δελτίο Αποστολής. Τυχόν αναφερόμενες πιθανές ημερομηνίες παραδόσεως θα παραμένουν μη δεσμευτικές, εφ' όσον δεν έχει συμφωνηθεί ρητώς οτιδήποτε αντίθετο.
4.2. Ο Πωλητής θα παραδώσει τα Προϊόντα σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, τις ημερομηνίες παράδοσης και τις οδηγίες παράδοσης (συμπεριλαμβανομένων του τόπου παράδοσης και του χρόνου παράδοσης) που καθορίζονται στην Προσφορά ή την Παραγγελία που έχει γίνει αποδεκτή. Η παράδοση θα ολοκληρωθεί όταν τα Προϊόντα έχουν εκφορτωθεί στον τόπο που ορίζει ο Αγοραστής και η παράδοση αυτή έχει παραληφθεί από τον ίδιο ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, υπάλληλο ή άλλο προστηθέντα αυτού, ή άλλως σε προκαθορισμένη τοποθεσία.

4.3. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της παροχής στον συμφωνηθέντα κατά τη σύναψη σύμβασης πώλησης χρόνο ή τόπο, ο Πωλητής ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο καταλογιστεί δικαστικώς στον Πωλητή ευθύνη για ελαφρά αμέλεια, η ευθύνη του Πωλητή για οποιαδήποτε ζημία του Αγοραστή περιορίζεται στη θετική ζημία που υπέστη ο τελευταίος και μέχρι του χρηματικού ποσού  που αντιστοιχεί στο τίμημα που κατέβαλε.

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

5.1. Ο Αγοραστής έχει υποχρέωση να παραλάβει τα πωληθέντα προϊόντα που του παραδίδονται προσηκόντως και σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσής του θα περιέρχεται σε υπερημερία οφειλέτη.

5.2. Αφότου παραδοθούν στον Αγοραστή τα προϊόντα που πωλήθηκαν, τον κίνδυνο για  την τυχαία καταστροφή ή τη χειροτέρευσή τους φέρει ο Αγοραστής.

5.3. Σε περίπτωση που κατόπιν αιτήσεως του Αγοραστή, ο Πωλητής στέλνει τα προϊόντα σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκπλήρωσης της παροχής, τότε ο Αγοραστής φέρει τον κίνδυνο για την τυχαία καταστροφή ή τη χειροτέρευσή των προϊόντων, αφότου αυτά παραδοθούν στον μεταφορέα για αποστολή (άρθρο 524 Α.Κ.). Τα έξοδα αποστολής, παράδοσης και παραλαβής των πωληθέντων προϊόντων βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Αγοραστή. Για τυχόν δε καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από τον μεταφορέα, ο Πωλητής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό, με έξοδα και κίνδυνο του πελάτη. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν πάντα τον πελάτη εφ' όσον δεν έχει συμφωνηθεί ρητώς οτιδήποτε αντίθετο.

5.4. Τυχόν εύλογη και δικαιολογημένη καθυστέρηση στην παράδοση δεν παρέχει το δικαίωμα στον Αγοραστή να ακυρώσει την παραγγελία, εκτός εάν υπάρχει γι’ αυτό έγγραφη αντίθετη συμφωνία.

6. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1. Ο Πωλητής εγγυάται στον Αγοραστή ότι τα Προϊόντα θα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα  λόγω ακατάλληλων υλικών ή ακατάλληλης κατασκευής και ότι θα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των Προϊόντων για ένα (1) έτος από την ημερομηνία αποστολής. Ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελαττώματα σε μέρη, υλικά ή εξοπλισμό που δεν παρέχονται ή κατασκευάζονται από τον ίδιο. 

6.2. Ο Πωλητής δεν εγγυάται την καταλληλότητα των προϊόντων για χρήσεις άλλες από εκείνες για τις οποίες προορίζονται, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογος για συνέπειες διαφορετικής από την συνήθη, προοριζόμενη ή λανθασμένης χρήσης.

6.3. Ο Αγοραστής υποχρεούται, κατά την παραλαβή, να εξετάσει τα παραδιδόμενα Προϊόντα για τη διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ο Αγοραστής υποχρεούται α) να ενημερώσει εγγράφως τον Πωλητή σχετικά με την απόκλιση του προϊόντος και β) να προβεί σε ασφαλή φύλαξη του προϊόντος και της συσκευασίας του.

6.4. Όταν κάποιο προϊόν είναι ελαττωματικό, ο αγοραστής δικαιούται να: 1. απαιτήσει αποκατάσταση της ανταπόκρισης του πράγματος, 2. μειώσει το τίμημα, 3. υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, 4. απαιτήσει αποζημίωση. Ο αγοραστής δύναται, αν διαπιστωθεί μεταγενέστερα και άλλη έλλειψη ανταπόκρισης, να ασκήσει εκ νέου τα ανωτέρω δικαιώματα. Ο Πωλητής αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την αντικατάσταση του προϊόντος.

6.5 Σε κάθε περίπτωση, ο Πωλητής ενέχεται για κάθε αθέτηση της υποχρέωσης του ή των προστηθέντων/νομίμων αντιπροσώπων του, που οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια.

7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

7.1 Για τους σκοπούς της παρούσας ρήτρας, ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτο γεγονός πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, όπως, ενδεικτικά, οποιαδήποτε κυβερνητική ή άλλη πράξη, μη έκδοση αδειών, εχθροπραξίες μεταξύ εθνών, πόλεμος, εμφύλιες αναταραχές, εμφύλιος πόλεμος, εξέγερση, αποκλεισμοί, εισαγωγικοί ή εξαγωγικοί κανονισμοί ή εμπάργκο, καταιγίδες, εθνική έκτακτη ανάγκη, σεισμός, πυρκαγιές, έκρηξη, πλημμύρες, τυφώνες ή άλλες εξαιρετικές καιρικές συνθήκες ή φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές πράξεις, ατυχήματα, σαμποτάζ, ελλείψεις σε υλικά, εξαρτήματα ή προμήθειες, μολυσματικές ασθένειες, επιδημίες, πανδημίες, καθώς και ταξιδιωτικοί περιορισμοί ή προειδοποιήσεις λόγω τέτοιων γεγονότων.

7.2. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται έναντι του Αγοραστή και δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία που υπέστη ο Αγοραστής από μη εκπλήρωση και παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του Πωλητή εάν η μη εκπλήρωση και παράβαση αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία. 

7.3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας,  η μοναδική ευθύνη που έχει ο Αγοραστής είναι να καταβάλει στον Πωλητή το τίμημα για τα προϊόντα που έχει λάβει πριν τη συνδρομή των γεγονότων ανωτέρας βίας.  

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τα μέρη καθώς επίσης και το προσωπικό τους ή τρίτα εμπλεκόμενα μέρη υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια, απαγορευομένου ρητά σ’ αυτά να ανακοινώσουν ή να παραχωρήσουν, σε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, η οποία συνιστά επιχειρηματικό απόρρητο ή να χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες συνιστούν επιχειρηματικό απόρρητο για ίδιον όφελος ή για λογαριασμό τρίτου. Οι υποχρεώσεις εκ του παρόντος όρου επιβιώνουν της λύσεως ή λήξεως της σχετικής σύμβασης πώλησης. 

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο Πωλητής διατηρεί στην αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητά του το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που του ανήκουν (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ενδείξεις, περιγραφές, βιομηχανικά σχέδια, υποδείγματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικά υποδειγμάτων χρήσης, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ.), είτε αυτά είναι κατοχυρωμένα οπουδήποτε στον κόσμο είτε όχι, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν αιτήσεων για κατοχύρωση αυτών. Κανένα τέτοιο δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται και καμία άδεια χρήσης δεν παραχωρείται, εκτός εάν αυτό συμφωνείται ρητώς και εγγράφως μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή. Ο  Αγοραστής υποχρεούται και δεσμεύεται να μην προβεί  σε οποιαδήποτε πράξη που θα μπορούσε να προσβάλλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στον Πωλητή.

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.1. Όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Αγοραστή ή το προσωπικό του Αγοραστή στο πλαίσιο της Σύμβασης, ο Αγοραστής δεσμεύεται ότι το προσωπικό του:

α) θα επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ή σύμφωνα με τις κατά καιρούς τεκμηριωμένες οδηγίες του Πωλητή,

β) δεν θα τροποποιήσει ή θα αναπροσαρμόσει το περιεχόμενο των Προσωπικών Δεδομένων ή δεν θα δημοσιοποιήσει ή θα επιτρέψει τη γνωστοποίηση Προσωπικών Δεδομένων σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον Πωλητή να το πράξει,

γ) θα εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία καθώς και από τυχαία ή παράνομη απώλεια, καταστροφή, ζημία, τροποποίηση ή δημοσιοποίηση, για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την εξασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων του Υποκειμένου των Δεδομένων,

δ) θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως ισχύει, και δεν θα προβεί σε πράξη ή θα επιτρέψει κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο παραβίαση της Νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,

ε) θα παράσχει έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση του Αγοραστή με τη νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως δύναται ενίοτε να απαιτηθεί από τον Πωλητή,

στ) δεν θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή (και υπό την προϋπόθεση, σε περίπτωση μεταβίβασης εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ύπαρξης σχετικού εγγράφου ή εκτέλεσης συμφωνίας που, σύμφωνα με την εύλογη γνώμη του Πωλητή, είναι απαραίτητα για τη νόμιμη πραγματοποίηση οποιασδήποτε τέτοιας διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων),

ζ) θα παύσει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων αμέσως μετά τη λήξη της Σύμβασης ή των Υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται και το συντομότερο δυνατόν, κατ’ επιλογή του Πωλητή, είτε θα επιστρέψει ή θα διαγράψει από τα συστήματά του τα Προσωπικά Δεδομένα και τα αντίγραφα τους ή τις πληροφορίες που περιέχουν.

10.2. Εάν ο Αγοραστής ή κάποιο μέλος του προσωπικού του Αγοραστή λάβει γνώση οποιουδήποτε συμβάντος παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, τότε ο Αγοραστής θα ειδοποιήσει αμέσως (και σε κάθε περίπτωση μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την ανακάλυψη) τον Πωλητή μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Αγοραστής παρέχει όλα τα μέσα και τη συνδρομή του στον Πωλητή για να ειδοποιήσει το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφόρησης ή και κάθε άλλο σχετικό ρυθμιστή προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ή ανάλογο όργανο σε οποιαδήποτε άλλη σχετική δικαιοδοσία και σε οποιονδήποτε οργανισμό μπορεί να τον διαδεχθεί ή να τον αντικαταστήσει κατά διαστήματα) για το περιστατικό παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων και παρέχει στον Πωλητή πληροφορίες που μπορεί να ζητηθούν από αυτούς σε σχέση με το περιστατικό παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων και/ή για να ειδοποιήσει ο Πωλητής τα Υποκείμενα των δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση.

10.3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων θα διέπονται και θα ερμηνεύονται με βάση τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) («GDPR») καθώς και την Οδηγία 2002/58/ΕΚ της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy Directive), καθώς και οποιοδήποτε μεταγενέστερο ή ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς περιορισμό, και κάθε άλλο εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία αναφορικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως μπορεί να τροποποιείται και να ισχύει.

11. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1. Τροποποίηση

Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δεν είναι έγκυρη εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως.

11.2. Αντιφατικοί όροι

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και της Σύμβασης, υπερισχύει η Σύμβαση.

11.3. Μερική ακυρότητα

Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε από τους παρόντες γενικούς όρους ήθελε τυχόν κριθεί άκυρος για οιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε συμπεριληφθεί σε αυτούς. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Πωλητής και ο Αγοραστής θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση της εγκυρότητας και εκτελεστότητας των υπολοίπων τμημάτων της σύμβασης και το εν λόγω τμήμα θα ερμηνευτεί έτσι ώστε να μην θιχτούν τα υπόλοιπα τμήματα τα οποία θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας. Εκτός και εάν συμφωνηθεί κάποια εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων, τα μέρη συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της  Αθήνας, για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.

a brand of FREUDENBERG