ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Αγοράς (εφεξής "Όροι") ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι στο πλαίσιο κάθε σύμβασης αγοράς-προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή έργου (εφεξής «Προϊόντα»), στην Ελλάδα, μεταξύ αφενός της εταιρείας «FHP ΕΛΛΑΣ ΑΕ» (εφεξής ο «Αγοραστής» ή η «Εταιρεία») και της εκάστοτε αντισυμβαλλόμενης Εταιρείας ή επιχείρησης, φυσικού ή νομικού προσώπου (εφεξής ο «Προμηθευτής»), εφεξής η «Σύμβαση». Οι Όροι εφαρμόζονται καθ’ όλη την διάρκεια της εν λόγω σύμβασης, τόσο κατά το στάδιο της παραγγελίας (εφεξής η «Παραγγελία») όσο και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών και έργων (εφεξής η «Παράδοση»). Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις Αγοράς δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Αγοραστή: https://www.vileda.gr/buying-terms-and-conditions, γνωστοποιουμένης της ανάρτησης αυτής στον Προμηθευτή. Σε περίπτωση διαφωνίας των Όρων με ειδικώτερο όρο της Σύμβασης ή της Παραγγελίας υπερισχύει ο ειδικός συμβατικός όρος. Διαφορετικά, τεκμαίρεται ότι οι Όροι είναι σε γνώση του Προμηθευτή και της απολύτου αποδοχής του, εκτός αν ρητώς, εγγράφως έχει διαφωνήσει με κάποιο εξ αυτών.

2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΥΜΒΑΣΗ

2.1. Για τη Σύμβαση και την Παραγγελία, αλλά και για την προσφορά ή αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους του Προμηθευτή, ως και για τυχόν τροποποιήσεις τους, ο έγγραφος τύπος είναι απαραίτητος. Οποιαδήποτε παραγγελία που διαβιβάζεται από τον Αγοραστή γραπτώς και με οποιοδήποτε μέσο, ιδίως είτε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Εταιρείας (για τους διασυνδεδεμένους  Προμηθευτές της Εταιρείας) είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού εγγράφου ή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (για τους Προμηθευτές που δεν ανήκουν στην Εταιρεία) θεωρείται δεσμευτική από τη στιγμή που ο Προμηθευτής την αποδεχτεί ή/και προβεί στην έκδοση σχετικού τιμολογίου πώλησης ή/και προβεί σε παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων στον Αγοραστή.

2.2. Γραπτή μορφή θεωρείται ιδίως η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) επικοινωνία.

2.4. Καμία παραγγελία που έχει γίνει αποδεκτή από τον Προμηθευτή δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή ανασταλεί η εκτέλεση της από τον Προμηθευτή χωρίς την έγγραφη συμφωνία του Αγοραστή και με την προϋπόθεση ότι ο Προμηθευτής θα αποκαταστήσει τυχόν ζημία του Αγοραστή που υπέστη ως αποτέλεσμα της ακύρωσης, τροποποίησης ή αναστολής της εκπλήρωσης.

2.3. Η ποσότητα, η ποιότητα και η περιγραφή των προϊόντων καθώς και τυχόν άλλοι ειδικοί όροι περιγράφονται ρητά στην προσφορά του Προμηθευτή και τον δεσμεύουν εφόσον γίνει αποδεκτή από τον Αγοραστή ή στην Παραγγελία εφόσον γίνει δεκτή από τον Προμηθευτή. Οποιαδήποτε απόκλιση, τροποποίηση ή συμπλήρωση πρέπει να υποβάλλεται και να γίνεται δεκτή ρητά.

2.4. Η προσφορά του Προμηθευτή και ο σχετικός τιμοκατάλογος (εφεξής «η Προσφορά») πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με τα τυχόν αιτηθέντα από τον Αγοραστή. Οποιαδήποτε προσφορά πέραν των αιτουμένων, θα πρέπει ρητώς να αναφέρεται ως τέτοια. Η Προσφορά υποβάλλεται από τον Προμηθευτή άνευ οποιασδήποτε χρέωσης του Αγοραστή και δεν δεσμεύει ούτε δημιουργεί υποχρεώσεις στον τελευταίο.

2.5. Αν ο Προμηθευτής δεν ανταποκριθεί γραπτώς στην Παραγγελία μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την υποβολή της από τον Αγοραστή, τεκμαίρεται η μη αποδοχή της και ο Αγοραστής δικαιούται να αποσύρει/ακυρώσει την Παραγγελία ή να υποβάλλει άλλη.

3. ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ

3.1. Όλες οι τιμές και τα ποσά που συμφωνήθηκαν μεταξύ των μερών είναι προκαθορισμένα και σε ευρώ, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ή οποιαδήποτε άλλο οφειλόμενο ποσό πχ φόρος, τέλος, δασμός, έξοδο, πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι περιλαμβάνεται στην τιμή. Στη τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς το οποίο επιβαρύνει τον Αγοραστή, ενώ οποιοδήποτε άλλο έξοδο (πχ συσκευασίας, ασφάλισης, συναρμολόγησης ή άλλες δαπάνες κ.λπ.  βαρύνει τον Προμηθευτή) εκτός και αν εχει συμωνηθεί ρητά με τον προμηθευτή ότι το κόστος μεταφοράς βαρύνει τον προμηθευτή .

3.2. Το τίμημα κάθε Σύμβασης και ο χρόνος και τρόπος αποπληρωμής αυτού είναι αντικείμενο έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, το οποίο τεκμαίρεται ότι είναι κάθε φορά αυτό που αναγράφεται στην Παραγγελία ή και το αντίστοιχο τιμολόγιο. Γενικά, ο χρόνος αποπληρωμής κυμαίνεται από 60 έως 120 ημέρες. Το τιμολόγιο συνοδεύει την εκάστοτε Παραγγελία και αναγράφει τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα στοιχεία. 

3.3. Τα οφειλόμενα ποσά μεταφέρονται στον τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή και ο Αγοραστής θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής όταν τα αντίστοιχα ποσά έχουν ληφθεί από την τράπεζα του Προμηθευτή σε άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια. Οποιαδήποτε παράλειψη στην εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης αποτελεί ουσιώδη παραβίαση της σύμβασης εκ μέρους του Αγοραστή. Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τον τρόπο πληρωμής (πχ προμήθειες) επιβαρύνουν τον Αγοραστή.

3.4. Στη περίπτωση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών η πίστωση του τιμήματος, μόλις παρέλθει η προθεσμία της πίστωσης (δήλη ημέρα), ο Αγοραστής καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη όχλησή του. Σε περίπτωση που η εξόφληση του τιμήματος έχει συμφωνηθεί σε δόσεις, η υπερημερία του Αγοραστή ως προς μια δόση καθιστά ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και τις υπόλοιπες, με το νόμιμο τόκο. Τα μέρη δικαιούνται να συμψηφίζουν τυχόν αμοιβαίες, ομοειδείς απαιτήσεις που έχουν ο ένας έναντι του άλλου, εφόσον είναι ληξιπρόθεσμες.

3.5. Η έκδοση-οπισθογράφηση και παράδοση συναλλαγματικών, επιταγών ή άλλων αξιογράφων από τον Αγοραστή προς τον Προμηθευτή δεν επιφέρει απόσβεση της υποχρέωσης του Αγοραστή και συνιστά δόση χάριν καταβολής και όχι αντί καταβολής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο παρών όρος υπερισχύει κάθε άλλης σχετικής μνείας αφορώσα στην εκάστοτε αγορά.

3.6. Σε περίπτωση υπερημερίας του Αγοραστή ως προς την καταβολή του τιμήματος, ο Προμηθευτής με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός του έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα και ιδίως: α) να απαιτήσει το τίμημα και να ζητήσει επιπλέον αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη από την καθυστέρηση, β) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός εύλογης προθεσμίας και να απαιτήσει αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση.

3.7. Εάν ο Αγοραστής δεν εξοφλήσει το συμφωνηθέν ποσό όταν αυτό καταστεί απαιτητό, ο Προμηθευτής δικαιούται να ζητήσει τόκους υπερημερίας για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από τη μη καταβολή της απαιτούμενης οφειλής μέχρι την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.

3.8. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο τις απαιτήσεις του έναντι του Αγοραστή, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Αγοραστή.

4. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Με την παράδοση των Προϊόντων στον Αγοραστή ή την μετακύλιση του κινδύνου σε αυτόν με την παράδοση αυτών από τον Προμηθευτή για εκπλήρωση της παροχής σε τόπο διαφορετικό από τον ορισθέντα, ο Αγοραστής αποκτά την κυριότητα.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

5.1. Ο χρόνος στον οποίο ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκπληρώσει και ο Αγοραστής να δεχθεί την εκπλήρωση της παροχής συμφωνείται κατά τη σύναψη της Σύμβασης και αναφέρεται είτε στην Παραγγελία είτε στο τιμολόγιο πώλησης. Τυχόν αναφερόμενες πιθανές ημερομηνίες παραδόσεως θα παραμένουν μη δεσμευτικές, εφ' όσον δεν έχει συμφωνηθεί ρητώς ο,τιδήποτε αντίθετο.

5.2. Ο Προμηθευτής θα παραδώσει τα Προϊόντα σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, τις ημερομηνίες παράδοσης και τις οδηγίες παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων του τόπου και τρόπου παράδοσης, που καθορίζονται στην Προσφορά ή την Παραγγελία που έχουν γίνει αποδεκτές ή από άλλη έγγραφη επικοινωνία των μερών. Η παράδοση θα ολοκληρωθεί όταν τα Προϊόντα έχουν εκφορτωθεί και παραδίδονται στον τόπο που έχει συμφωνηθεί από τα μέρη και η παράδοση αυτή γίνεται από τον Αγοραστή ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή υπάλληλο του.

5.3. Επιτρέπονται οι τμηματικές ή/και πρόωρες παραδόσεις εκ μέρους του Προμηθευτή και μόνο με την ρητή συγκατάθεση του Αγοραστή. Σε αυτή την περίπτωση, ο Αγοραστής δεν υποχρεούται να εκπληρώσει τμηματικώς ή πρόωρα την υποχρέωση αποπληρωμής του τιμήματος.

6. ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

6.1. Ο τόπος όπου ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκπληρώσει και ο Αγοραστής να αποδεχθεί την εκπλήρωση της παροχής είναι η καταστατική έδρα του Αγοραστή, εκτός και αν υπάρχει αντίθετη ρητή, έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

6.2. Η επί τόπου παράδοση είναι δυνατή μόνο κατόπιν προκαθορισμένης έγγραφης συνεννόησης.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

7.1. Ο Αγοραστής έχει υποχρέωση να παραλάβει τα Προϊόντα που του παραδίδονται προσηκόντως και σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσής του θα περιέρχεται σε υπερημερία οφειλέτη.

7.2. Αφότου παραδοθούν προσηκόντως στον Αγοραστή τα Προϊόντα, τον κίνδυνο για  την τυχαία καταστροφή ή τη χειροτέρευσή τους φέρει ο Αγοραστής.

7.3. Σε περίπτωση που κατόπιν αιτήσεως του Αγοραστή, ο Προμηθευτής στέλνει τα προϊόντα σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκπλήρωσης της παροχής, τότε ο Αγοραστής φέρει τον κίνδυνο για την τυχαία καταστροφή ή τη χειροτέρευσή των προϊόντων, αφότου αυτά παραδοθούν στον μεταφορέα για αποστολή (άρθρο 524 Α.Κ.). Τέτοιου είδους αίτημα δεσμεύει τον Προμηθευτή εκτός κι αν ρητά το αποκρούσει εντός τριών (3) ημερών. Για τυχόν δε καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από τον μεταφορέα, ο Προμηθευτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Τα αγαθά ταξιδεύουν για λογαριασμό, με έξοδα και κίνδυνο του Αγοραστή. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν πάντα τον Αγοραστή εφ' όσον δεν έχει συμφωνηθεί ρητώς οτιδήποτε αντίθετο.

7.4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς τον Αγοραστή για πιθανή καθυστέρηση παράδοσης των Προϊόντων και τους λόγους αυτής ως και να παράσχει εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης. Σε περίπτωση, τυχόν εύλογης και δικαιολογημένης καθυστέρησης, ο Αγοραστής δύναται να μην ακυρώσει την Παραγγελία, εκτός εάν υπάρχει γι’ αυτό ειδική έγγραφη αντίθετη συμφωνία.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

8.1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται και εγγυάται στον Αγοραστή ότι τα Προϊόντα είναι απαλλαγμένα από νομικά και πραγματικά ελαττώματα  (πχ λόγω ακατάλληλων υλικών ή ακατάλληλης κατασκευής) και σύμφωνα με τις υποκειμενικές και αντικειμενικές αποκρίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 535Α και 535Β ΑΚ. Η εγγύηση που παρέχει ο Προμηθευτής, σε περίπτωση αμφιβολίας, ισχύει για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων.

8.2. Ο Προμηθευτής δεν εγγυάται την καταλληλότητα των προϊόντων για χρήσεις άλλες από εκείνες για τις οποίες προορίζονται, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπαίτιος για επιζήμιες συνέπειες λόγω διαφορετικής από την συνήθη, προοριζόμενη, ή λανθασμένης χρήσης.

8.3. Ο Αγοραστής υποχρεούται, κατά την παραλαβή, να εξετάσει τα παραδιδόμενα Προϊόντα για τη διαπίστωση τυχόν εμφανών ελαττωμάτων. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, οποτεδήποτε διαπιστωθεί αυτό, ο Αγοραστής υποχρεούται: α) να ενημερώσει εγγράφως τον Προμηθευτή σχετικά με την απόκλιση ή μη ανταπόκριση του Προϊόντος και β) να προβεί σε ασφαλή φύλαξη του Προϊόντος και της συσκευασίας του.

8.4. Όταν κάποιο προϊόν είναι ελαττωματικό, ο αγοραστής δικαιούται να: 1. απαιτήσει αποκατάσταση της ανταπόκρισης του πράγματος, 2. μειώσει το τίμημα, 3. υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, 4. απαιτήσει αποζημίωση. Ο αγοραστής δύναται, αν διαπιστωθεί μεταγενέστερα και άλλη έλλειψη ανταπόκρισης, να ασκήσει εκ νέου τα ανωτέρω δικαιώματα. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την αντικατάσταση του προϊόντος.

8.5 Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής ενέχεται για κάθε αθέτηση της υποχρέωσης του ή των προστηθέντων/νομίμων αντιπροσώπων του, που οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

8.6. Σε περίπτωση που τα Προϊόντα φέρουν νομικά ελαττώματα, ο Αγοραστής διατηρεί τα δικαιώματα που του παρέχονται από τον Αστικό Κώδικα και δη τις διατάξεις 516 και 374 επ.

8.7. Ο Προμηθευτής εγγυάται την παράδοση ιδίως Προϊόντων, που δεν περιέχουν CFC, PCB ή αμίαντο και συμμορφώνονται με το κοινοτικό νομικό πλαίσιο (κυρίως τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚ 1272/2008 και την Οδηγία 1999/45/ΕΚ), και το International Material Data System.  

8.8. Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι ούτε η παράδοση ούτε η χρήση των Προϊόντων παραβιάζει δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής ευθύνεται κατά 537 ΑΚ.

8.9. Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα, με προηγούμενη ειδοποίηση του Προμηθευτή, να διενεργεί ελέγχους στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή, προκειμένου να διαπιστώνει ότι πληρούνται όλοι οι εγγυητικοί όροι, άλλως τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα. Ο Προµηθευτής οφείλει να υποστηρίζει και να βοηθά στη διεξαγωγή των ελέγχων αυτών και, ιδίως, να επιτρέπει την πρόσβαση στον Αγοραστή σε διαδικασίες, έγγραφα και αρχεία που είναι απαραίτητα για να αξιολογηθεί το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, δεσμευόμενου του Αγοραστή από το επιχειρηματικό απόρρητο.

8.10 Ο Προμηθευτής σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι τρίτων και δεν δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε έγκριση ή αποδοχή εκ μέρους της Εταιρείας ούτε να συνάψει διακανονισμό χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση, γνώση και γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

8.11 Η ευθύνη του Προμηθευτή έναντι τρίτων δεν αποκλείει την ευθύνη του απέναντι στον Αγοραστή.

9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

9.1 Για τους σκοπούς της παρούσας ρήτρας, ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτο γεγονός πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, όπως, ενδεικτικά, οποιαδήποτε κυβερνητική ή άλλη πράξη, εχθροπραξίες μεταξύ εθνών, πόλεμος, εμφύλιες αναταραχές, εμφύλιος πόλεμος, εξέγερση, εισαγωγικοί ή εξαγωγικοί κανονισμοί ή εμπάργκο, καταιγίδες, εθνική έκτακτη ανάγκη, σεισμός, πυρκαγιές, έκρηξη, πλημμύρες, τυφώνες ή άλλες εξαιρετικές καιρικές συνθήκες ή φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές πράξεις, δυστυχήματα, σαμποτάζ, γενικές ελλείψεις σε υλικά, εξαρτήματα ή προμήθειες, μολυσματικές ασθένειες, επιδημίες, πανδημίες, καθώς και ταξιδιωτικοί περιορισμοί ή προειδοποιήσεις λόγω τέτοιων γεγονότων.

9.2. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται έναντι του Αγοραστή και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία που υπέστη ο Αγοραστής από μη εκπλήρωση και παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή εάν η μη εκπλήρωση ή παράβαση αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας. Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από ή καταγγείλει τη Σύμβαση ή ακυρώσει την Παραγγελία, σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας που συντρέχει στο πρόσωπο οποιουδήποτε εκ των μερών, εάν κατά την κρίση του, δεν διατηρεί όφελος από τη συνέχιση αυτής.

9.3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο Αγοραστής ευθύνεται έναντι του Προμηθευτή μόνο για την αποπληρωμή του τιμήματος για Προϊόντα που έχει ήδη λάβει, ήτοι πριν από τη συνδρομή των γεγονότων ανωτέρας βίας.  

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

10.1. Τα μέρη καθώς επίσης και το προσωπικό τους ή οι προστηθέντες/συνεργάτες τους υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια, απαγορευομένου ρητά σε αυτά να ανακοινώσουν ή αποκαλύψουν, σε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, η οποία συνιστά επιχειρηματικό απόρρητο ή να χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες, για ίδιον όφελος ή για λογαριασμό τρίτου. Οι υποχρεώσεις εκ του παρόντος όρου εξακολουθούν να ισχύουν μετά τη λύση ή λήξη της Σύμβασης. 

10.2. Οποιαδήποτε έγγραφα (π.χ. σχέδια, στοιχεία, προδιαγραφές δοκιμών), δείγματα, μοντέλα κ.λπ. που δημιουργήθηκαν ή αναπτύχθηκαν από τον Προμηθευτή για την Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, ανήκουν στην κυριότητα του Αγοραστή  και ο Προμηθευτής υποχρεούται να τα παραδώσει, το αργότερο κατά τη λήξη ή λύση της Σύμβασης.

11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

11.1. Τα Μέρη διατηρούν έκαστο στην αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητά του το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που του ανήκουν (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ενδείξεις, περιγραφές, βιομηχανικά σχέδια, υποδείγματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικά υποδειγμάτων χρήσης, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ.), είτε αυτά είναι κατοχυρωμένα οπουδήποτε στον κόσμο είτε όχι, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν αιτήσεων για κατοχύρωση αυτών. Κανένα τέτοιο δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται και καμία άδεια χρήσης δεν παραχωρείται με τη Σύμβαση ή την Παραγγελία, εκτός εάν αυτό συμφωνείται ρητώς και εγγράφως μεταξύ του Προμηθευτή και του Αγοραστή. Ο Αγοραστής υποχρεούται και δεσμεύεται να μην προβεί  σε οποιαδήποτε πράξη που θα μπορούσε να προσβάλλει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στον Προμηθευτή.

12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

12.1. Όσον αφορά σε ενδεχόμενη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα μέρη ή το προσωπικό τους, στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης, κάθε μέρος δεσμεύεται, στο πλαίσιο των προβλεπομένων εκ του νόμου, υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του, ότι:

α) θα επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ή σύμφωνα με τις κατά καιρούς τεκμηριωμένες οδηγίες του άλλου μέρους,

β) δεν θα τροποποιήσει ή θα αναπροσαρμόσει το περιεχόμενο των Προσωπικών Δεδομένων ή δεν θα δημοσιοποιήσει ή θα επιτρέψει τη γνωστοποίηση Προσωπικών Δεδομένων σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως να το πράξει,

γ) θα εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία καθώς και από τυχαία ή παράνομη απώλεια, καταστροφή, ζημία, τροποποίηση ή δημοσιοποίηση, για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την εξασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων του Υποκειμένου των Δεδομένων,

δ) θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως ισχύει, και δεν θα προβεί σε πράξη ή θα επιτρέψει κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο παραβίαση της Νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,

ε) θα παράσχει έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση του με τη νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως δύναται ενίοτε να απαιτηθεί,

στ) δεν θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους (και υπό την προϋπόθεση, σε περίπτωση μεταβίβασης εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ύπαρξης σχετικού εγγράφου ή εκτέλεσης συμφωνίας που, ευλόγως, είναι απαραίτητα για τη νόμιμη πραγματοποίηση οποιασδήποτε τέτοιας διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων),

ζ) θα παύσει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων αμέσως μετά τη λήξη ή λύση της Σύμβασης και το συντομότερο δυνατόν, κατ’ επιλογή του αντισυμβαλλόμενου του, είτε θα επιστρέψει είτε θα διαγράψει από τα συστήματά του τα Προσωπικά Δεδομένα και τα αντίγραφα τους ή τις πληροφορίες που περιέχουν.

12.2. Εάν ένα συμβαλλόμενο Μέρος ή κάποιο μέλος του προσωπικού του λάβει γνώση οποιουδήποτε συμβάντος παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, τότε  πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως (και σε κάθε περίπτωση μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την ανακάλυψη) το άλλο συμβαλλόμενο μέρος μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να παρέχει όλα τα μέσα και τη συνδρομή του για να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές για το περιστατικό παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, παρέχοντας τις πληροφορίες που μπορεί να ζητηθούν σε σχέση με το περιστατικό και/ή για να ειδοποιηθούν τα Υποκείμενα των Δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση.

12.3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων διέπονται και ερμηνεύονται με βάση τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) («GDPR»), το ν. 4624/2019 καθώς και την Οδηγία 2002/58/ΕΚ της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy Directive), καθώς και οποιοδήποτε μεταγενέστερο ή ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς περιορισμό, και κάθε άλλο εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία αναφορικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως μπορεί να τροποποιείται και να ισχύει.

13. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

13.1. Τροποποίηση

Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δεν είναι έγκυρη εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως ή ο Αγοραστής παραλάβει ανεπιφύλακτα τα Προϊόντα.

13.2. Αντιφατικοί όροι

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και της Σύμβασης, υπερισχύει η Σύμβαση.

13.3. Μερική ακυρότητα

Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε από τους παρόντες Γενικούς Όρους ήθελε τυχόν κριθεί άκυρος για οιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε συμπεριληφθεί σε αυτούς. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Προμηθευτής και ο Αγοραστής θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση της εγκυρότητας και εκτελεστότητας των υπολοίπων τμημάτων της Σύμβασης και το εν λόγω τμήμα θα ερμηνευτεί έτσι ώστε να μην θιχτούν τα υπόλοιπα τμήματα τα οποία θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

14.1.Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ως και κάθε Σύμβαση διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων ο Αστικός Κώδικας και ο ν. 2251/1994, καθώς και τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη (όπως ο Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ-REACH). Εκτός και εάν συμφωνηθεί κάποια εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων, τα μέρη συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της  Αθήνας, για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή δυνάμει της Σύμβασης ή των παρόντων Όρων.

14.2. Ο Προμηθευτής συμμορφώνεται με δικές του δαπάνες στους νόμους και τους κανονισμούς εισαγωγής και εξαγωγής. Κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, ο Προμηθευτής οφείλει να πιστοποιεί εγγράφως την ως άνω συμμόρφωσή του.

a brand of FREUDENBERG